Product Detail

Useful for: गैस Acidity
Description: मुख्य घटक- साईट्रिक एसिड, नौसादर, पीपरमेन्ट, मुन्नका, लवणभास्कर चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण, टंकण भस्म, हिंग्वाष्टक चूर्ण, शुद्ध कुचिला।
Weight In Gram: 10
Qty:
  Out Of Stock
40
Estimated Delivery within 5-8 Days
Customer Reviews